Polityka prywatności

Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

W trosce o zachowanie bezpieczeństwa i ochronę danych osobowych w firmie: Monika Grzesiak OSTOJA zarządzanie i administrowanie nieruchomościami została przygotowana i wdrożona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO): Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Administratorem danych osobowych właścicieli oraz osób, którym przysługuje inny tytuł prawny do lokalu w budynkach administrowanych i zarządzanych przez  firmę OSTOJA  jest:

  • w przypadku właścicieli lokali: Wspólnota Mieszkaniowa;
  • w przypadku osób, którym przysługuje spółdzielczy tytuł do lokalu mieszkalnego: Spółdzielnia Mieszkaniowa, która jest właścicielem nieruchomości, której częścią jest dany lokal;                                                                                                             
  • w przypadku osób, którym przysługuje inny tytuł prawny do lokalu: komunalna lub państwowa osoba prawna, lub inna osoba prawna lub osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości, której częścią jest dany lokal;     

Firmie OSTOJA na podstawie odrębnych umów zawartych z ww. administratorami powierzono przetwarzanie danych osobowych.                                                               

Celem przetwarzania danych osobowych przez firmę OSTOJA jest świadczenie usług w zakresie administrowania i/lub zarządzania nieruchomością wspólną, w tym w szczególności:

  1. obsługi członków Wspólnoty Mieszkaniowej oraz innych osób, którym przysługują prawa do poszczególnych lokali (m.in. mieszkańców, lokatorów, najemców);
  2. obsługi rozliczeń, procedur księgowych, kadrowo-płacowych i administracyjnych;
  3. realizacji procesów administrowania i/lub zarządzania nieruchomościami;
  4. realizacji usług w zakresie komunikowania się z osobami, o których mowa w pkt 1) powyżej, w tym przekazywania informacji związanych z wykonywanymi usługami osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej oraz elektronicznych środków przekazu;
  5. wykorzystywania systemów informatycznych w celu realizacji czynności określonych w pkt 1) – 4) powyżej;
  6. przetwarzania informacji i obsługi osób, o których mowa w pkt 1) powyżej.

Dane będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy lub odpowiednio w okresie ważności zgody oraz do czasu wygaśnięcia terminów wynikających z właściwych przepisów prawa. Na podstawie przetwarzanych danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym dane nie będą wykorzystywane do profilowania.

Firma OSTOJA wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego rolą jest czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z prawem przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.

Inspektorem danych osobowych jest: radca prawny Danuta Niwińska

Z Inspektorem Ochrony Danych możecie Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

e-mail:

tel.: 789-263-760

adres:  OSTOJA zarządzanie i administrowanie nieruchomościami z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”

ul. 29 Listopada 103

05-160 Nowy Dwór Mazowiecki