Prawo energetyczne

Home / Prawo energetyczne

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy prawo energetyczne z 2021 r., ustawodawca wprowadził nowe zasady rozliczenia ciepła.

1. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, poz. 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687)

https://ostoja.eu/wp-content/uploads/Prawo_energetyczne_do_BIP_-_wersja_na_21-12-2022.pdf


2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy,podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach

https://ostoja.eu/wp-content/uploads/prawo-energetyczne.pdf


3. INFORMACJE KONTAKTOWE DO ORGANIZACJI ZRZESZAJĄCYCH LOKATORÓW BUDYNKÓW WIELOLOKALOWYCH

https://spis.ngo.pl/193129-polskie-zrzeszenie-lokatorow


4. INFORMACJE DOTYCZĄCE STRON INTERNETOWYCH, GDZIE MOŻLIWE JEST UZYSKANIE INFORMACJI O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

https://www.gov.pl/web/klimat/efektywnosc-energetyczna


5. INFORMACJE NA TEMAT PROCEDUR SKŁADANIA SKARG ORAZ MOŻLIWOŚCI I METOD ROZSTRZYGANIA SPORÓW

USTAWA Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2016 R. O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW KONSUMENCKICH

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160001823/T/D20161823L.pdf


6. UOKIK ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

https://uokik.gov.pl/download.php?plik=11179