Obsługa Prawna

Obsługa Prawna
W naszej ofercie prawnej zapewniamy:
  • stałe doradz­two w zakresie funk­cjo­no­wa­nia wspól­not mieszkaniowych,
  • przygotowywanie i opi­nio­wa­nie umów zlecenia, o dzieło i umów o roboty budowlane podpisywanych przez Wspólnotę,
  • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut itd.),
  • reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami oraz przed organami administracji publicznej,
  • reprezentowanie Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi w sprawach o zapłatę: przygotowanie wezwania do zapłaty, pozwu oraz prowadzenie postępowania sądowego, a następnie postępowania egzekucyjnego w celu skutecznego odzyskania zaległych należności na podstawie odrębnej umowy z Kancelarią prawniczą.