Obsługa Bankowo – Administracyjna

Obsługa Bankowo – Administracyjna
W ramach oferty bankowo-administracyjnej oferujemy Państwu:
 • ustalenie i zatwierdzenie zasad prowadzenia księgowości i rozliczania kosztów,
 • prowadzenie księgowości i dokonywanie operacji finansowych w zakresie ustalonym ze Wspólnotą,
 • zapewnienie e-kartoteki jako uniwersalnego narzędzia komunikacji z właścicielami,
 • wykonywanie rozliczeń z dostawcami i usługodawcami,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz innych  sprawozdań i deklaracji,
 • przygotowywanie projektów i rozliczeń planów gospodarczych,
 • prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek  bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • nadzór nad windykacją należności od właścicieli lokali, z tytułu pożytków oraz innych  przychodów  z nieruchomości,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów remontów i prac modernizacyjnych – raz w roku na koniec roku obrachunkowego – stosownie do wielkości udziałów poszczególnych właścicieli w nieruchomości wspólnej,
 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów  dostarczania wody i ciepła  bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kosztów wywozu nieczystości – w sposób i w terminach wynikających z regulaminu rozliczeń zatwierdzonego uchwałą właścicieli lokali,
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej  kosztów utrzymania   nieruchomości wspólnej oraz ewidencji zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • odczyty / wprowadzanie i rozliczanie wskazań wodomierzy i ciepłomierzy zainstalowanych w lokalach i w  nieruchomości wspólnej,
 • w przypadku zmiany cen umownych lub urzędowych za media lub inne wykonywane usługi dokonywanie stosownych przeliczeń opłat i powiadamianie o nowych wysokościach zaliczek wszystkich właścicieli lokali oraz wynikłych z tych zmian różnicach w przypadających im do zapłaty kosztów zarządu nieruchomością wspólną i opłat za media dostarczane do lokali,
 • nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości wspólnej,
 • pomoc w uzyskaniu kredytów bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej.