Wspólnoty i ulgi na zabytki

Zgodnie z „Polskim Ładem„, właściciele zabytków mogą odliczyć sobie od podatku m.in. wpłaty na fundusz remontowy, a także prace konserwatorskie. Dotyczy to także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków)” (Źródło: Ministerstwo Finansów)

– Limit odliczenia podatnika nie może przekroczyć 500 tys. zł.

– Ulga jest skierowana do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

– Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy PIT, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych.

– Odliczenia wpłat na fundusz remontowy dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT składanym za rok podatkowy, w którym wydatki zostały poniesione.

Przykład 1 Pan Andrzej jest właścicielem lokalu mieszkalnego w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. W 2022 r. wpłacił na fundusz remontowy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej 1000 zł. Dysponuje dowodami wpłat na ww. kwotę. Podatnik za rok 2022 r. składa zeznanie podatkowe PIT-37, w którym wykazuje dochód do opodatkowania w wysokości 45 000 zł. Obliczając podatek, podatnik ma prawo pomniejszyć podstawę opodatkowania o 500 zł. Zatem Pan Andrzej obliczy podatek od kwoty 44 500 zł. • bez ulgi zapłaciłby podatek w wysokości 2 550 zł, • z ulgą zapłaci podatek w wysokości 2 465 zł – korzyść 85 zł. 6 (Źródło: Ministerstwo Finansów)

Przykład 2 Pani Jolanta jest właścicielką kamienicy wpisanej do rejestru zabytków. Na podstawie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków prowadziła prace konserwatorskie w nieruchomości. Z tego tytułu w roku 2022 poniosła udokumentowany fakturą VAT wydatek w kwocie 30 000 zł. Zabytkowa kamienica, której powierzchnia użytkowa wynosi 600 m², została nabyta w 2022 r. za 500 000 zł. Pani Jolanta za rok 2022 składa zeznanie podatkowe PIT-37, w którym wykazuje dochód do opodatkowania w wysokości 180 000 zł. Przygotowując zeznanie podatkowe za rok 2022 Pani Jolanta oblicza wysokość ulgi na zabytki w następujący sposób: • odliczenie dotyczące wydatków na roboty budowlane = 50% × kwota z faktury VAT = 50% × 30 000 zł = 15 000 zł, • odliczenie dotyczące wydatku na nabycie zabytku = 500 000 zł, nie więcej niż 500 zł x liczba metrów kwadratowych powierzchni użytkowej nabytego zabytku, tj. 500 zł × 600 m²= 300 000 zł. Cała kwota przysługującego odliczenia wynosi zatem 300 000 zł + 15 000 zł = 315 000 zł. Pani Jolanta rozliczając podatek za rok 2022 uwzględni kwotę ulgi tylko do wysokości odpowiadającej dochodowi do opodatkowania, tj. 180 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 135 000 zł, która nie znalazła pokrycia w rocznym dochodzie, odliczy od dochodu w kolejnych 6 latach podatkowych. • bez ulgi zapłaciłaby podatek w kwocie 34 500 zł, • z ulgą nie zapłaci podatku – korzyść 34 500 zł. (Źródło: Ministerstwo Finansów)

Podstawa prawna: https://www.podatki.gov.pl/media/7581/polski_lad_ulgi_na_zabytki_a5.pdf